ໝວດ ດຳລັດ ເລກທີ ວັນທີ
ນະໂຍບາຍ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.  060/ປປທ  16/01/2012

 

 

ດຳລັດ

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ  412/ລບ  10/11/2016
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ ຂອງ ສປປ ລາວ  164/ລບ  21/03/2012
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ  327/ລບ  16/09/2014
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່.  06/ລບ  03/02/2014
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບສາຍສົ່ງໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສູນຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແຫ່ງຊາດ  37/ນຍ  14/02/2011
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກະຊວງ 22,ນຍ 16,1,2017  22/ນຍ  16/01/2017
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງຕາໜ່າງ, ການນໍາເຂົ້າ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບອິນເຕີເນັດ  166/ນຍ  28/11/1997
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຮອງຮັບ ແລະ ປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ.  047/ນຍ  16/02/2009